Vzdělávání personálu a profesí kritické infrastruktury

ARPKI je technicko organizační jednotkou, jejíž základním úkolem v rámci kritické infrastruktury je proaktivní a reaktivní řešení situací, které úzce souvisí s ochranou života a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat a majetku před vznikem a dopady mimořádných událostí a krizových situací, které by zásadním způsobem mohly narušit funkčnost systémů a fungování suverenity svobodného státu v základech demokracie napříč všem oblastem kritické infrastruktury.

Podmínkou pro fungování těchto procesů je nutnost odborné a kvalifikované základny, která v kritické infrastruktuře zajišťuje fundovanou podporu a realizaci činností, souvisejících se všemi strukturálními prvky, které jsou ARPKI vyčleněny jako strategické prvky řízení kritické infrastruktury.

Pro splnění přísných kritérií součinnosti jednotlivých prvků je nutná profesní a osobnostní výchova personálu, který ve své odbornosti zajišťuje základní úkoly dané jednotlivým složkám kritické infrastruktury v dimenzích státní správy, výkonných složek státu ale také odborně zdatným potenciálem komerčních subjektů, které vstupují do součinnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Podobně jako složky IZS (Zák. č. 239/2000 Sb. o IZS), které v průběhu zabezpečování koordinovaného postupu přípravy na mimořádné události a následného provádění záchranných a likvidačních prací spolupracují s ostatními složkami IZS, tak i jednotlivé složky ARPKI mají při plnění svých úkolů v kritické infrastruktuře vyčleněné povinnosti vyplývající z funkčního zařazení do vnitřního systému organizační složky ARPKI. Součinnost a odborná příprava složek ARPKI v návaznosti na součinnost složek IZS je nedílnou součástí  fungování ARPKI.

Vlivem rychlého vývoje nových technologií v průmyslu, energetice, dopravě, nespolehlivostí lidského faktoru, zásahům do životního prostředí a na základě klimatických změn, které mají za následek extrémní projevy počasí, dochází postupně ke změně četnosti událostí s řešením záchranných a likvidačních činností u požáru, k činnostem spojených s technickými, technologickými zásahy, zásahy u dopravních nehod, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí. Nové sociální bezpečnostní a zdravotní riziko představuje stupňující se migrace obyvatel do střední a západní Evropy. V neposlední řadě je třeba zmínit ohrožení celé společnosti epidemiemi a rychle se šířícími nemocemi.

Různorodé požadavky, které jsou kladeny na zvládání těchto změn v kritické infrastruktuře, vyžadují úpravy legislativních kroků ze strany státu, ale v návaznosti na lidské zdroje, které vstupují do procesů zvládání mimořádných událostí měnící se kritické infrastruktury, musí se odrazit také v oblasti vzdělávání. Mezi kvalitou zvládání mimořádných událostí a úrovní znalostí jednotlivých účastníků těchto procesů je tedy přímá úměra

Systém vzdělávání partnerů, členů a účastníků ARPKI je koncipován tak, aby zajistil potřebnou úroveň těchto lidí, jejich rozvoj v oblastech profesního a osobnostního vzdělávání podle potřeb společnosti a byl v souladu s posláním ARPKI.

Úkolem systému vzdělávání je zajistit odpovídající vzdělávání všech členů zapojených do řešení kritické infrastruktury v ČR, ale také formování jejich osobnosti jako profesionálního reprezentanta složky zodpovědně plnícího své povinnosti.

Princip vzdělávání účastníků je uskutečňováno za pomocí komplexního systému, který dokáže adekvátně a rychle reagovat na potřeby vyplývající z profesní struktury zapojených subjektů v kritické infrastruktuře.

Hlavním cílem tohoto systému je dokázat zajistit kvalitní zdroj odborníků, kteří jsou připraveni plnit úkoly v celé působnosti svých oborových záležitostí.

Vzdělávací systém ARPKI je zaměřen na vícestupňové vzdělávání v návaznosti na certifikační řízení, které je také rozloženo vícestupňové.

1. Vzdělávání k získání stupně certifikace CISSA a zaměření na vzdělání v:

▪ profesních vzdělávacích zařízeních,

▪ ve specializovaných vzdělávacích zařízeních.

2. Profesní odbornou přípravu a prohlubující vzdělávání:

▪ odborná příprava k získání odborné způsobilosti, resp. k prodloužení platnosti
certifikace CISSA,

▪ specializační kurzy,

▪ příprava k vykonání odborné zkoušky,

▪ pravidelná odborná příprava.

3. Vyučování účastníků, partnerů a členů:

▪ kurzy zaměřené na získání teoretických znalostí,

▪ kurzy osobnostní a manažerské,

▪ specializované kurzy a semináře

Součástí vzdělávacího a osvětového programu ARPKI je také činnost konferenční a edukačně pořadatelská, kde se realizují následující formy:

Na systému vzdělávání ARPKI se podílí organizace EDUKAL SYSTEM s.r.o. jako přípravný, realizující, evaluační a certifikační komplex vzdělávacích zařízení, která se specializují na rozvoj znalostí a kompetencí účastníků zapojených do krizového řízení a kritické infrastruktury.

Společnost EDUKAL SYSTEM s.r.o. je dlouhodobě prověřenou společností, která své vzdělávací výsledky v oblastech kritické infrastruktury opírá o dlouhodobé zkušenosti svého zakladatele PhDr. Mgr. Dušana Kaláška, který jako krizový manažer HZS ČR působil ve složkách IZS a zde se věnoval vzdělávání příslušníků a dalších účastníků v problematice krizového řízení. Jako lektor Úřadu vlády ČR se také více než 22 roků zabývá krizovou komunikací a manažerským a osobnostním rozvojem. EDUKAL SYSTEM s.r.o. navazuje na zkušenosti z akademického prostředí, čímž doplňuje systém vzdělávání ARPKI ve spolupráci s vysokými školami.

Spolupráce s vysokými školami je předpokladem k úspěšnému vzdělávacímu systému a naším cílem je také navázat na resortní vzdělávání ve formě vzdělávacích aktivit pořádaných ARPKI v návaznosti na následující oborové oblasti

Oblast vzdělávání v kritické infrastruktuře je mezioborovou záležitostí a vzhledem k rozsáhlému přesahu činností, které se týkají procesů spojených s úkoly a cíli ARPKI, není zde možné vyjmenovat všechny procedury a postupy, které využívá ARPKI s podporou EDUKAL SYSTEM s.r.o. a dalšími partnery pro svoje naplnění potřeb vzdělávacích a personálních.