Kybernetická bezpečnost a kritická infrastruktura ve vodárenství

Pod vlivem událostí, které vposledních několika letech, apředevším vněkolika posledních měsících roku 2022 negativně ovlivnily chod naší společnosti, se vcelospolečenské diskusi skloňuje stále více používaný pojem „kritická infrastruktura“. Tento pojem je často zaměňován s jinými, velmi podobnými pojmy, jakými jsou například „technická infrastruktura“ nebo „infrastruktura“.

Pro laickou veřejnost je těžké rozlišovat tyto pojmy. Podobná situace s chybnou interpretací a rozlišením obsahové stránky těchto pojmů mnohdy nastává také v diskusi mezi odborníky a profesionály.

Reakcí na to je cílená snaha o informovanost a rozvoj oblastí kritické infrastruktury ČR, což je obsahem a náplní činnosti neziskové organizace ARPKI (www.arpki.cz), která si stanovila několik stěžejních cílů, mezi něž patří mimo jiné také vzdělávání a výchova personálu a profesionálů v kritické infrastruktuře České republiky a publikační, vědecká a osvětová činnost zaměřená na laickou i odbornou veřejnost.

ARPKI – Agentura rozvoje apodpory kritické infrastruktury, z. s., je technicko-organizační společností, jejíž základním úkolem v rámci kritické infrastruktury je proaktivní a reaktivní řešení situací, které úzce souvisí s ochranou života a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat a majetku před vznikem a dopady mimořádných událostí a krizových situací, které by zásadním způsobem mohly narušit funkčnost systémů a fungování suverenity svobodného státu v základech demokracie v oblastech kritické infrastruktury.

ARPKI jako odborná organizace, která spolupracuje s vědeckými a akademickými organizacemi, odborníky v různých oborech a profesionály v kritické infrastruktuře, je nositelem informací z oblastí kritické infrastruktury a její snahou je především poskytování odborných názorů, případových studií z praxe v ČR i v zahraničí, pořádání seminářů a konferencí oborově zaměřených na problematiku z oblastí kritické infrastruktury.

Tento článek slouží především jako informační zdroj, který popisuje několik důležitých bodů problematiky vodáren a kritické infrastruktury z hlediska kyberbezpečnosti, a zároveň se jedná o první článek ze série odborně zaměřených článků, které budou řešit propojení technologií, procesů, organizace a ekonomické stránky fungování vodáren s legislativou a exekutivou.

Pro pochopení obsahu tohoto článku je důležité objasnit pojmy a situace, které se úzce dotýkají problematiky vodárenství a zasahují do řídících procesů jednotlivých provozovatelů vodárenských zařízení a technologií, které v případě vzniku mimořádné události mohou ovlivnit funkčnost infrastruktury nebo dokonce fatálním způsobem ohrozit, případně narušit prvky kritické infrastruktury.

Sdílet:

Související příspěvky

Přihlaste se k odběru a získávejte nejnovější zpravodajství a informace z oboru přímo do Vaší e-mailové schránky.